Akbank ile İlgili Duyurular

 
Akbank Direkt Hizmet Kesintisi:
22 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak iyileştirme çalışması nedeniyle 03:00 - 04:30 saatleri arasında Akbank Direkt’te kesinti yaşanacaktır.
Vadeli Mevduattan Vade Süresi Dolmadan Para Çekilmesi Hakkında Bilgilendirme

Vadeli mevduat hesaplarından vadesi dolmadan kısmi para çekimine imkan veren uygulamamızda 6 Mayıs 2017 itibari ile değişiklik yapılacaktır.

6 Mayıs 2017 tarihinden itibaren açılacak veya temdit edilecek vadeli mevduat hesaplarınızda vade süresi dolmadan para çekmek istediğinizde mevzuattan kaynaklanan hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevduat hesabınızın tamamı söz konusu dönem için faiz kazanma özelliğini yitirecektir.​

2018 yılı Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları
Kaydileştirilmemiş Fiziki Akbank Türk Anonim Şirketi Hisse Senetleri Hakkında Duyuru

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 13üncü MADDESİNİN 4üncü FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ("YTM") TARAFINDAN YATIRIMCILARA ("31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Bankamıza fiziken teslim edilmeyen AKBANK T.A.Ş. fiziki pay senedine sahip olan pay sahipleri") YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK'E ("Yönetmelik") İLİŞKİN DUYURU.

Bilindiği üzere; Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6ncı maddesi ile yürürlükteki 6362 sayılı Kanun'un 13üncü maddesinin 4üncü fıkrası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarih ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde, pay sahiplerimizce 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Bankamıza fiziken teslim edilmeyen AKBANK T.A.Ş. hisse senetlerinden doğan tüm haklar anılan tarih itibariyle sona ermişti.

Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin 12.11.2015 tarih ve 29530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22.10.2015 tarih ve E.2015/29, K.2015/95 sayılı kararı ile, 6362 sayılı Kanun'un ilgili maddesi kısmen iptal edilmiştir.

Buna bağlı olarak; kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM'ye intikal etmiş sermaye piyasası araçları nedeniyle, hak sahiplerine YTM tarafı​ndan yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yatırımcılarımız tarafından Yönetmelikte belirtilen süreç ve işlemlerin tamamlanması halinde, YTM tarafından satışı yapılan ve/veya henüz yapılmamış olan söz konusu sermaye piyasası araçlarının nemaları ile birlikte YTM tarafından ödenmesine başlanılacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda; ellerinde fiziken AKBANK T.A.Ş. hisse senedi bulunan yatırımcılarımızın, söz konusu hisse senetleri ile birlikte Bankamız şubelerine müracaat etmeleri halinde, Yönetmelikte yer alan işlemlerin yatırımcılar tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, tutanak düzenlenerek fiziki AKBANK T.A.Ş. hisse senetleri kendilerinden teslim alınarak işlemlere başlanacaktır. Yatırımcılarımız tarafından, YTM'ye hiçbir şekilde fiziki hisse senedi teslimi söz konusu olmayacak olup, yatırımcıların Yönetmelikteki şartları yerine getirmeleri kaydı ile ödemeler YTM tarafından yatırımcılara yapılacaktır.​

İşbu duyuru; ellerinde fiziken AKBANK T.A.Ş. hisse senedi bulunan yatırımcılarımız için yapılmış olup, 07.09.2026 tarihine kadar Bankamız ile irtibat kurulmamasından doğabilecek hak kayıplarından dolayı Bankamızın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını ilanen tebliğ ederiz.​


Akbank T.A.Ş Genel Müdürlüğü

Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri

Telefon: (0212) 385 54 77, 385 57 81, 385 50 53​

E-posta: hissedarislemleri@akbank.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği bizim için her zaman en önemli noktalardan biridir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri de detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Veri Sorumlusu sıfatı ile Akbank T.A.Ş (“Banka”) olarak, Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarımız, diğer iş ortaklarımız, veya hizmet alıp verdiğimiz üçüncü kişilerden kişisel veri edinebilmekte ve bunları işleyebilmekteyiz. Edindiğimiz kişisel veriler, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında acente/aracı/temsilci sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere ve Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK Mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu olarak Bankamızca, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

Bankamız nezdindeki kişisel veriler; Bankalardan müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili taraflar, yurtiçi veya yurtdışındaki Bankacılık Kanunu Madde 73/4’te düzenlenen finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü taraflar ile; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakler, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar, işbirliği yapılan ve hizmet verilen diğer kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığımız taraflar, onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle amaç ile sınırlı ölçüde paylaşılmaktadır.

KVKK gereğince, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.​

SABANCI TOPLULUĞU'NDAN 15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA DESTEK

Sabancı Topluluğu 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon lira bağış yaptı. Bağışın 5 milyon lirasını Akbank gerçekleştirdi.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde demokrasi uğruna hayatlarını feda ederek şehit ve gazi olan vatandaşların aileleri ve yakınları için Başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyasına Sabancı Topluluğu da katıldı. Buna göre; Sabancı Toplulugu kampanyaya 10 milyon TL ile destek verdi. Bu desteğin 5 milyon TL’si Akbank tarafından gerçekleştirildi.

Sabancı Holding ve Akbank tarafından yapılan ortak açıklamada ise şöyle denildi: " Türkiye'nin geleceğine yönelik bu tehdidi bertaraf ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Demokrasi uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimiz ve gazi olan vatandaşlarımızın aileleri ve yakınları için düzenlenen, Türkiye’nin birlik, beraberlik ve dayanışmasını gösteren bu desteğe gönülden katkıda bulunmaktan dolayı topluluğumuz adına gurur duyuyoruz."

Borsa İstanbul İşlem Saati Değişikliği Hk.

Yaz saati uygulamasının devamı sebebiyle Borsa İstanbul işlem saatlerinde değişiklik olmuştur. Yeni uygulama 14 Kasım 2016 Pazartesi günü başlayacak olup, aşağıdaki tabloda yeni işlem saatleri bilginize sunulmuştur.

Pay Piyasası

Seans Saatleri
​​

Pay Piyasası (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Serbest İşlem Platformuve GİP) seans saatleri

Seanslar

Mevcut İşlem Saatleri

Yeni İşlem Saatleri

Açılış

09:15 –09:35

09:40 – 10:00

Sürekli Işlem Bölümü

09:35 – 13:00

10:00 – 13:00

Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü

13:00– 14:00

13:00 – 14:00

Sürekli Işlem Bölümü

14:00 – 17:30

14:00 – 18:00

Kapanış

17:30 – 17:37

18:00 – 18:07

Kapanış Fiyatından / Tek Fiyattan İşlemler Bölümü

17:37 – 17:40

18:07 – 18:10


 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Sözleşmeler

Mevcut İşlem Saatleri

Yeni İşlem Saatleri

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri

09:10 - 17:40

09:30 - 18:10

Diğer Sözleşmeler

09:10 - 17:45

09:30 - 18:15

 

 

Borçlanma Araçları Piyasası​

Aynı Gün Valörlü

Öğle Arası

İleri Valörlü

Kesin Alım Satım Pazarı

09.30 – 14.00

12.00 – 13.00

09.30 – 17.30

Repo Ters Repo Pazarı

09.30 – 14.00

12.00 – 13.00

09.30 – 17.30

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı

09.30 – 14.00

12.00 – 13.00

09.30 – 17.30

Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı

09.30 – 14.00

12.00 – 13.00

09.30 – 17.30

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı

09.30 – 14.00

12.00 – 13.00

09.30 – 14.00

Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı

09.30 – 14.00

12.00 – 13.00

-

Pay Senedi Repo Pazarı

10.00 – 12.00

12.00 – 14.15

10.00 – 17.30

Uluslararası Tahvil Pazarı

-

12.00 – 13.00

09.30 – 17.30

Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu

-

12.00 – 13.00

09.30 – 17.30

Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi

09.30 – 15.00

-

-

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu 9 Ocak’ta Hayata Geçiyor
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararına göre Borsa İstanbul tarafından kurulan ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen​

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFDP) 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçecektir. Bu tarihten itibaren platforma kayıtlı tüm yatırım fonlarının alım/satım işlemleri Bankamız tarafından yapılabilecektir.

9 Ocak 2015 tarihinde yatırım fonu platformunun hayata geçmesi ile;

 • TEFDP’de işlem gören Akbank yatırım fonlarının katılım payları ve TEFDP’ye üye olan tüm diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarının alım-satımı Akbank şubeleri ve Akbank Direkt İnternet üzerinden ek bir ücret veya komisyon ödemeden gerçekleştirilebilecektir.
 • TEFDP’de işlem görmekte olan Akbank yatırım fonlarının katılım payları TEFDP’ye üye olan yatırım kuruluşları aracılığı ile de alınıp satılabilecektir.
 • Akbank dışındaki kurumlara ait yatırım fonlarının alım-satım talepleri yalnızca platform saatleri içerisinde (Aynı gün valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30; ileri valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-17:30, yarım günlerde 08:45-12:30) işlem yapmakta olduğunuz kurumun yatırım fonu kuralları çerçevesinde alınacaktır. Akbank fonları için alım-satım talepleri 7/24 alınmaya devam edecektir.
 • ​Akbank B Tipi Likit Fon ve Akbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu TEFDP’de işlem görmeyecek olup bu fonların alım-satım işlemleri Akbank şubeleri, Akbank Direkt İnternet, ATM ve telefon bankacılığı aracılığı ile yapılabilecektir.​​
Hisse Senedi Saklama Bakiyeleri AKYatırım'a Devredildi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Faaliyetleri Tebliği uyarınca bankaların emir iletimine aracılık ettikleri müşterilerine ilgili sermaye piyasası aracı için saklama hizmeti vermesi mümkün olmadığından müşterilerimizin yatırım hesaplarındaki hisse senedi bakiyeleri 06.04.2015 itibariyle Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (AKYatırım) nezdinde müşterilerimizin adına açılmış olan yatırım hesabına mevcut bakiye ve tüm hakları ile birlikte devredilmiştir.

06.04.2015 tarihinden itibaren Akbank’ın Adana, Ankara, Bağdat Caddesi, Bakırköy, Batı Ataşehir, Bursa, Buyaka, İzmir, Nuruosmaniye ve Taksim’de bulunan Yatırım merkezleri, aynı isim ve adreste faaliyetlerine Ak Yatırım Şubesi olarak devam edeceklerdir.

Emir iletim kanallarımızda herhangi bir değişiklik olmayacağından, müşterilerimiz eskiden olduğu gibi mevcut kanallarımızı kullanarak emir iletebileceklerdir.

1996 yılında kurulan AKYatırım, tüm sermaye piyasası yetki belgelerine sahip ve Brand Finance tarafından "Dünya’nın En Değerli 500 Banka Markası" sıralamasında üst üste dördüncü kez "Türkiye’nin En Değerli Banka Markası" seçilen Akbank’ın %100 iştirakidir.

Ak Yatırım deneyimli kadrosu ve katma değeri yüksek ürünleri ile siz değerli yerli ve yabancı müşterilerine Yurt İçi ve Yurt Dışı Satış, Araştırma ve Kurumsal Finansman alanlarında hizmet vermektedir. Bunun yanında deneyimli kadrosu ile 5/24 saat boyunca yatırımcılarına kaldıraçlı (Forex) piyasalarından vadeli işlemlere, uluslararası hisse senetlerinden borsa yatırım fonlarına farklı risk ve varlık sınıflarında yatırım fırsatları sunmaktadır.

Müşterilerimizin bilgilerine sunarız.

Akbank T.A.Ş. Yatırım Fonlarının Ünvan Değişikliği Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince 8 Mayıs 2015 tarihinde kurucusu Akbank T.A.Ş. olan yatırım fonlarının kuruculuğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devredilecektir.

Bu tarih itibariyle sözkonusu yatırım fonlarının Akbank T.A.Ş. ünvanı, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişecektir.

Fonların ünvan değişikliği ile birlikte yatırım fonu alım satım işlemleri (özel fonlar hariç) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden yapılacaktır.

Platformun işlem saatleri 08:45-13:30 (aynı gün valörlü işlemler), 08:45-17:30 (ileri valörlü fon işlemler) olup, gerçekleşen yatırım fonu işlemleri, fonların izahnamlerinde belirtilen takas günlerinde saat 14:00 sonrasında hesaplara yansıtılacaktır.

Ak Portföy uzmanlığı ile yönetilen yatırım fonlarının eski ve yeni ünvanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

MEVCUT ÜNVAN YENİ ÜNVAN
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Birebir Bankacılık Değişken Özel
Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon)
Ak Portföy Yönetim A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu’na Bağlı Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Değişken Alt Fonu (Altıncı Alt Fon) Ak Portföy Yönetim A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu’na Bağlı Değişken Fon
Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Diploma Değişken Özel
Alt Fonu (Beşinci Alt Fon)
Ak Portföy Yönetim A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu’na Bağlı Diploma Değişken Özel Fon
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan
Alt Fonu (İkinci Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na Bağlı Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na Bağlı Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Altın Fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu’na Bağlı Altın Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Likit Alt Fonu (Beşinci Alt Fon) Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasaları Şemsiye Fonu’na Bağlı Para Piyasası Fonu
Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı İMKB30 Endeksi
Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)(Üçüncü Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na Bağlı BİST 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Hisse Senedi 
Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)(Birinci Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na Bağlı Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı BİST Temettü 25 Endeksi
Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)(Dördüncü Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na Bağlı BİST Temettü 25 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na Bağlı Yabancı Hisse Senedi Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono
Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na Bağlı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono
Alt Fonu (Yedinci Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na Bağlı Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Premium Tahvil ve Bono
Alt Fonu (Sekizcinci Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na Bağlı Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Tahvil ve Bono
Alt Fonu (Birinci Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Portföy Yönetimi
Özel Sektör Tahvil ve Bono Alt Fonu (Onuncu Alt Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na Bağlı PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu
Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Premium Hisse Senedi Alt Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon) (Onuncu Alt Fon)*
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na Bağlı BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono (USD Eurobond) FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na Bağlı Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu
Akbank T.A.Ş. Özel Portföy Yönetimi Serbest Fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Portföy Yönetimi Serbest Fonu

*8 Haziran 2015 tarihinde ünvanı değişecektir.

Akbank A Tipi Premium Hisse Senedi Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

AKBANK T.A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI PREMİUM HİSSE SENEDİ ALT FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (İKİNCİ ALT FON)

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29/04/2015 tarih ve 12233903-397 sayılı izin yazısı ile kurucusu olduğumuz, “ Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na bağlı Premium Hisse Senedi Alt (Hisse Senedi Yoğun Fon) (İkinci Alt Fon) Fonu’nun, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilmek üzere “ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanıyla dönüştürülerek Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Değişiklikler 08/06/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

1.Fonun ünvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Eski Ünvanı Yeni Ünvanı
Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na bağlı Premium Hisse Senedi  Alt  Fonu  (Hisse Senedi Yoğun Fon) (İkinci Alt Fon)Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

2.Fon’un mevcut yönetim stratejisi uyarınca;Fon portföyünün en az %51’i devamlı olarak Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklık paylarına, % 49’luk kısmı diğer varlıklara yatırım yapılırken,Fon’un yeni yönetim stratejisinde; Fon portföyünün en az % 80' ini devamlı olarak baz alınan BIST Banka Endeksi kapsamında bulunan bankaların ortaklık paylarına, %20’lik kısmı ise diğer varlıklara yatırım yapılacaktır..

3.Fonun “yönetim ücreti oranı” ve “fon toplam gider oranı” aşağıdaki şekilde düşecektir:

  Eski Yeni
Fon Yönetim Ücreti( Günlük ) % 0.00685 (yüzbindealtıvirgülseksenbeş)
(Yıllık yaklaşık %2.50 (yüzdeikivirgülelli)
( Günlük ) % 0.00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz)
(Yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)

  Eski Yeni
Toplam Gider Oranı(yıllık)
%3.65
(yıllık)
%2.19

4.Fonun Portföy Saklayıcısı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.

MKK e-CAS Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yatırımcıların menkul kıymet hareketleri hakkında SMS ve e-posta ile bilgilendirilmeleri amacıyla e-CAS uygulaması geliştirilmiştir.

e-CAS uygulamasına kaydolmamış müşterilerimizin 1 Temmuz 2015 tarihine kadar;

 • e-DEVLET şifresi (PTT şubelerinden alınabilmektedir)
 • T.C. Kimlik Numarası ve MKK Şifresi
 • MKK Sicil ve Şifresi

seçeneklerinden herhangi birisi ile, www.mkk.com.tr web sayfasında yer alan e-CAS Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi uygulamasına girerek üyelik kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından; 01.07.2015 tarihinde devreye alınması planlanan “e-CAS Genişletilmiş Engelleme Aşaması” ile, e-CAS uygulamasına kaydolmamış müşterilerimizin 01.07.2015 tarihinden itibaren;

 • Borsa ve Borsa dışı satış işlemleri,
 • Kıymet transferleri,
 • Şartlı virman işlemleri,
 • Rehin/Teminat aktarımları,
 • Ödünç Pay Senedi Piyasasında Ödünç verme işlemleri,
 • EMKT’ye devir işlemleri,
 • VİOP Opsiyon kıymet ödeme işlemleri yapmaları mümkün olmayacaktır.

e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcıların yukarıda belirtilen işlemlerine Merkezi Kaydi Sistem (MKS) tarafından izin verileceği gibi, kayıtlı müşterilerin hesaplarından gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem hakkında e-posta ve talep etmeleri durumunda SMS ile anlık bilgilendirme yapılacaktır.

e-CAS uygulaması hakkında detaylı bilgi ve üyelik kayıt işlemleri için www.mkk.com.tr​ adresini ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir nedenle üyelik kaydını gerçekleştiremediğiniz durumlarda 444 0 655 MKK çağrı merkezinden destek alabilirsiniz.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası SPAN Parametreleri güncellemesi hk.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası’nda, teminatlandırma yönteminde kullanılan SPAN parametreleri piyasa koşulları göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeler sonrasında Takasbank tarafından güncellenmiştir.

24 Temmuz 2015 tarihinde seans sonunda yapılan günsonu hesaplamaları sırasında ve sonrasında geçerli olacak ve teminat yükümlülüklerinizi etkileyebilecek güncellemeler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Artı Para Kredisi Uygulama Değişikliği Hakkında

30 Eylül 2015 tarihinden itibaren Artı Para kredisinin işleyişinde teknik nedenlerden dolayı değişikliğe gidilecektir. Mevcutta Artı Para kredi faizi hesaba her ayın son iş günü yansıtılmaktayken, 30 Eylül’den itibaren her ayın son günü yansıtılmaya başlanacaktır. İşleyen faizin hesaplanmasında ve son ödeme tarihinde ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Ayrıca, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren Artı Para Kredi borç bakiyesi bilgilerinin müşterilerimize e-posta ya da posta aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Akbank Hesap Özeti gönderimleri, sistemimizde kayıtlı bir e-posta adresi bulunan müşterilere e-posta ile yapılacak ve işlem için bir ücret alınmayacaktır. E-posta adresi bulunmayan müşterilerimize posta yoluyla iletilecek Akbank Hesap Özeti için ise müşterilerimizden işlem maliyeti olan 1,4 TL tahsil edilecektir.

Dileyen müşterilerimiz Şubelerimizden ya da Akbank Direkt İnternetten e-posta adresini kaydedebilir; böylece hesap özetini ücretsiz olarak e-posta ile alabilir. Kayıtlı e-posta adresi olmasına rağmen hesap özetini posta ile almak isteyen müşterilerimiz taleplerini Şubelerimize iletebilir.

Bu değişiklikler, sözleşme değişikliği niteliğinde olup dileyen müşterilerimiz Artı Para Kredilerini Akbank Direkt, Akbank Şube, 4442525 ve ATM'lerden iptal edebilir.

Bankamızın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

SPK’nın 15/10/2015 tarihli izni ile Bankamızca sunulabilecek yatırım hizmet ve faaliyetlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YETKİ BELGELERİNİN İPTALİ HK.

Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Bankamızın sahip olduğu 02.01.1997 tarih, ARK/ASA-BD.0015 sayılı "Borsa Dışında Alım Satım Ar​acılığı Yetki Belgesi" ile, 18.11.2011 tarih, BNK/TAASA-196 sayılı "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi"nin iptal olması nedeniyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmak üzere 23.10.2015 tarihinde Ticaret Sicilinden terkin edilmiştir.

BANKAMIZ YENİ YETKİ BELGESİ HK.

Bankamızın sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca bulunabileceği yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin izinlere ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Bankamıza 27.10.2015 tarih ve BNK-006 (0015) sayılı yetki belgesi verilmiştir.​

Borsa İstanbul BISTECH Geçişi Hakkında Bilgilendirme

BIST ile NASDAQ arasında yapılan stratejik işbirliği kapsamında 30/11/2015 tarihinde pay piyasası BISTECH olarak adlandırılan yeni işlem platformu üzerine taşınacaktır. Pay piyasasında oluşan yeni uygulamalar ve değişiklikler için tıklayınız...

Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Avrupa Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (İkinci Alt Fon) Tasarruf Sahiplerine Duyuru

AKBANK T.A.Ş. B TİPİ FRANKLİN TEMPLETON  ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI AVRUPA YABANCI MENKUL KIYMETLER  ALT FONU
( İKİNCİ ALT FON)
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03/12/2015 tarih ve 12233903-.E.13209 sayılı izin yazısı ile  kurucusu olduğumuz, “Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na  Bağlı Avrupa Yabancı Menkul  Kıymetler Alt Fonu (İkinci Alt Fon)”nun “Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu” unvanıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devrine ilişkin izahname onaylanmıştır. Söz konusu değişiklik 30/12/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Bu kapsamda, 30/12/2015 tarihi itibariyle Franklin Templeton Investment Management Limited fondaki alt portföy yöneticiliği görevinden ayrılacaktır. Bununla birlikte Fon’un,  ana yönetim stratejisinde bir değişiklik yapılmamış olup, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon’un portföy yöneticisi olmaya devam etmektedir. Ayrıca, işbu duyuru metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayım tarihi olan 14/12/2015 ile değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 30/12/2015 arasında fon katılma payı satımı yapılmayacaktır.

Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Asya Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon) Tasarruf Sahiplerine Duyuru

AKBANK T.A.Ş. B TİPİ FRANKLİN TEMPLETON  ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI  ASYA YABANCI MENKUL KIYMETLER  ALT FONU (DÖRDÜNCÜ ALT FON) Tasarruf Sahiplerine Duyuru

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03/12/2015 tarih ve 12233903-E-13209 sayılı izin yazısı ile  kurucusu olduğumuz, “Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na  Bağlı Asya  Yabancı Menkul  Kıymetler Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon),’nun Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu unvanıyla Ak PortföyYönetimi A.Ş.’ye devrine ilişkin izahname onaylanmıştır. Söz konusu değişiklik 30/12/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Bu kapsamda, 30/12/2015 tarihi itibariyle  Templeton Asset Management Ltd. Fondaki alt portföy yöneticiliği görevinden  ayrılacaktır.  Bununla birlikte Fon’un,  ana yönetim stratejisinde bir değişiklik yapılmamış olup, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon’un portföy yöneticisi olmaya devam etmektedir. Ayrıca, işbu duyuru metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayım tarihi olan 14/12/2015 ile değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 30/12/2015 arasında fon katılma payı satımı yapılmayacaktır.

Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı BRIC Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Beşinci Alt Fon) Tasarruf Sahiplerine Duyuru

AKBANK T.A.Ş. B TİPİ FRANKLIN TEMPLETON ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI BRIC ÜLKELERİ YABANCI MENKUL KIYMETLER   ALT FONU (BEŞİNCİ ALT FON) Tasarruf Sahiplerine Duyuru

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03/12/2015 tarih ve 12233903-.E-13209 sayılı izin yazısı ile  kurucusu olduğumuz, “Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na  Bağlı B.R.I.C Ülkeleri  Yabancı Menkul  Kıymetler Alt Fonu (Beşinci Alt Fon),’nun Ak Portföy B.R.I.C. Ülkeleri  Yabancı Hisse Senedi Fonu unvanıyla Ak PortföyYönetimi A.Ş.’ye devrine ilişkin izahname onaylanmıştır. Söz konusu değişiklik 30/12/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Bu kapsamda, 30/12/2015 tarihi itibariyle Templeton Asset Management Ltd. Fondaki alt portföy yöneticiliğinden ayrılacaktır.  Bununla birlikte Fon’un,  ana yönetim stratejisinde bir değişiklik yapılmamış olup, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon’un portföy yöneticisi olmaya devam etmektedir. Ayrıca, işbu duyuru metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayım tarihi olan 14/12/2015 ile değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 30/12/2015 arasında fon katılma payı satımı yapılmayacaktır.

Akbank T.A.Ş. Franklin Templeton Yatırım Fonlarının Ünvan Değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.12.2015 tarih 13209 sayılı izin yazısı ile, Akbank T.A.Ş. Franklin Templeton Amerika, Avrupa, Asya ve BRIC yatırım fonlarının kuruculuğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş.‘ye devredilecektir. Söz konusu fonların Akbank T.A.Ş. ünvanı, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişecektir.

Templeton Asset Management Ltd. Amerika Fonu’nda alt portföy yöneticiliğine devam ederken, 30/12/2015 tarihi itibariyle Avrupa, Asya ve BRIC Fonlarındaki alt portföy yöneticiliğinden ayrılacaktır. Bu değişiklik sebebiyle Avrupa, Asya ve BRIC Fonları 14/12/2015-30/12/2015 tarihleri arasında müşterilerin yeni fon payı alımına kapalı olacaktır.

Fonların ana yönetim stratejisinde değişiklik yapılmamış olup, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi olmaya  devam edecektir.

Sözkonusu yatırım fonlarının eski ve yeni ünvanları ile değişiklik tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

MEVCUT ÜNVAN YENİ ÜNVAN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Birinci Alt Fon) Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Franklin Templeton Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu 21.12.2015
Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Avrupa Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (İkinci Alt Fon) Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu

 

30.12.2015
Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı BRIC Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Beşinci Alt Fon)

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu

30.12.2015
Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Asya Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon)

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu

30.12.2015
Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Latin Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu Tasarruf Sahiplerine Tasfiye Bildirimi

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AKBANK T.A.Ş. B TİPİ FRANKLIN TEMPLETON ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI LATİN AMERİKA YABANCI MENKUL KIYMETLER ALT FONU
 (ÜÇÜNCÜ ALT FON)
 
TASFİYE BİLDİRİMİ

 

Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Latin Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu’nun (Üçüncü Alt Fon)tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11/12/2015 tarih ve 13692 sayılı izni ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan 22/06/2016 tarihi itibari ile “Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Latin Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon)tasfiye edilecektir.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

TASFİYE SÜRECİ

 

1- İşbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren, tasfiyeye konu olan “Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Latin Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon)” için yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemi yapılamayacaktır.

2- Tasfiyeye konu olan “Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Latin Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon)” için, yatırımcıların fon katılma paylarını ilgili fona geri satım işlemlerinde, işbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre verilmiştir. Verilen sürenin sonuna kadar yatırımcılar tarafından satış talimatı verilmemesi halinde, tasfiyeye konu fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü gerçekleşecek şekilde, herhangi bir satış talimatı beklenmeden Kurucu ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından müşteri adına fon satış işlemi yapılacaktır.

3- Bu şekilde, tasfiyeye konu olan “Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu’na Bağlı Latin Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon)” için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü fonun tüm katılma payları, ilgili fon tarafından geri alınmış olacaktır.

4- Akbank T.A.Ş.’nin katılma payı alım satımına aracılık yaptığı yatırımcılar için, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Ak Portföy Para Piyasası Fonu’nda nemalandırılacaktır.

Fon’un katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun Akbank T.A.ş.  dışında bir dağıtım kuruluşu olması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar ters repo veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılacaktır.

4- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 89’uncu maddesi uyarınca, katılma payları üzerinde haciz olması halinde, söz konusu haciz fonların tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemeler haczi koyan icra dairelerine yapılacaktır.

5- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarlar, on yıl içinde talep edilmemesi halinde, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilecektir.
Nar Hesabı Limit Değişikliği Hakkında

Akbank Nar Tasarruf Nakit Yönetim Hesabı’na ait alt limit uygulamalarında 29.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişikliğe gidilecektir.

Nar Tasarruf Nakit Yönetim Hesabı’nın vadesiz alt limiti 3.000TL olarak revize edilecek, 2.000 TL olan vadeliye aktarım alt limiti ise 0 (sıfır) olarak değiştirilecektir.

Bu değişiklik ile Nar Hesabınız, yeni vadesiz alt limiti olan 3.000 TL üzerindeki tutarları vadeli aktarım alt limiti aramadan otomatik olarak sizin için vadeli mevduat yapmaya devam edecektir. Vadesiz hesabınızdaki alt limit değişikliği hesabınızdaki ilk işlem sonrasında gerçekleşecektir.

Diploma Değişken Özel Fon Değişikliği

Ak Portföy Diploma Değişken Özel Fon’un 18 yaş uygulaması kaldırılmıştır. Fonun ünvanı değişerek Ak Portföy İkinci Değişken Fon (Diploma Fonu) olarak  1 Mart 2016 itibariyle TEFAS’ta işlem görmeye başlamıştır.

Pay Piyasası Seansı Gün Ortası Bölümü Saatlerinin Değiştirilmesi Hakkında

Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ OMX Group arasında yapılan stratejik işbirliği kapsamında 30/11/2015 tarihinde Pay Piyasası’nın, BISTECH olarak adlandırılan yeni işlem platformu üzerine taşınması ile beraber tek seans uygulamasına geçilmiştir. Alınan yeni karar göre, Pay Piyasası’nda 12.30 - 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü işlem saatleri, Borsa İstanbul tarafından 13.00 - 14.00 arası olarak değiştirilmiştir. Yeni uygulama 28 Mart Pazartesi günü başlatılacak olup, aşağıdaki tabloda yeni seans saatleri bilginize sunulmuştur.

Seans Saatleri
Pay Piyasası (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Serbest İşlem Platformuve GİP) seans saatleri
Seanslar Mevcut İşlem Saatleri Yeni İşlem Saatleri
Açılış09:15 – 09:3509:15 – 09:35
Sürekli Işlem Bölümü09:35 – 12:3009:35 – 13:00
Tek Fiyat Bölümü09:35 – 12:3009:35 – 13:00
Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü12:30 – 13:3013:00 – 14:00
Sürekli Işlem Bölümü13:30 – 17:3014:00 – 17:30
Tek Fiyat Bölümü13:30 – 17:3014:00 – 17:30
Kapanış17:30 – 17:3717:30 – 17:37
Kapanış Fiyatından / Tek Fiyattan İşlemler Bölümü17:37 – 17:4017:37 – 17:40
​​
2017 yılı Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları
​​
Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıklar Listesi
İŞLEM TÜRÜ:İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK:
SWAP 1.Para SwabıUSD/TRY , EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Diğer
2. Çapraz Para Swabı (Cross Currency Swap)
3. Çapraz Para Swabı- Katılımlı Kredi Koruması
4. Çapraz Para Swabı- Esnek Kredi Koruması
5. Çapraz Para Swabı- Cross Currency Swap with Cap
6. Çapraz Para Swabı- European Knock Out Cross Currency Swap
7. Altın Swabı (Ons/gr)
8. Faiz Swabı (IRS)
9. Faiz Swabı (IRS) – Interest Rate Swap with Cap
10. Faiz Swabı – Basis Swap
11. Faiz Swabı – Forward Starting Swap
12. Toplam Getiri Swabı (Total Return Swap)
13. Gösterge Tahvile endeksli Çapraz Para Swabı
14. Gösterge Tahvile endeksli Faiz Swabı
15. Kıymetli Maden Swabı(Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
16. Emtia Swabı(Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
17. Commodity Asian Swap(Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
18. Currency Asian SwapUSD/TRY , EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Diğer
İŞLEM TÜRÜ: İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK:
FORWARD1.Forward – Vadeli DövizUSD/TRY , EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, DiğerİŞLEM TÜRÜ: İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK:
OPSİYON1. Para Alım – Satım OpsiyonuUSD/TRY , EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Diğer
2. Faiz Alım – Satım OpsiyonuUSD/TRY , EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Diğer
3. Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit)USD/TRY , EUR/TRY, GBP/TRY, JPY/TRY, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Diğer
4. Diğer Yapılandırılmış Mevduat (Structured Deposits)
5. Fx Range Accrual
6. Düz Avrupa Tipi Opsiyon
7. Düz Amerikan Tipi Opsiyon
8. Bariyerli Opsiyon
9. Swaption (Swap Opsiyonu)
10. Dijital Opsiyonlar
11. Binary Opsiyonlar
12. Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)
13. Taban Faiz Opsiyonu (Floor)
14. Kıymetli Maden Alım - Satım Opsiyonu(Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
15. Emtia Alım - Satım Opsiyonu(Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
16. Endeks Alım – Satım Opsiyonu (IMKB 30)
Hayır geç kalmadınız! Geç EFT Akbank Direkt’te.

EFT için geç kalmadınız. Akbank Direkt üzerinden kolaylıkla hesabınızdan başka bir banka hesabına para gönderebilmeniz için EFT işlem saatlerini esnettik. Akbank Direkt Bireysel kullanıcıları E​FT işlemini 17:15’e kadar, Akbank Direkt Kurumsal kullanıcıları saat 17:00’ye kadar gerçekleştirebilirler.Akbank Direkt EFT İşlem Saatleri
Akbank Direkt Bireysel00:00-17:15
Akbank Direkt Kurumsal00:00-17:00Çatı Hesabı Otomatik Fon Alım Değişikliği Hakkında

Akbank Çatı Nakit Yönetimi Hesabı işleyişinde değişikliğe gidilecektir. 27.11.2014 tarihinden geçerli olacak değişiklik ile Akbank Çatı Nakit Yönetimi Hesabı özelliği gereği alt limit tutarı üzerinde kalan bakiyeler için daha önce yapılan otomatik fon alımı artık yapılmayacaktır.

Otomatik fon alım uygulamasının kaldırılması, Çatı hesabınızdaki var ise mevcut B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fon bakiyenizi etkilemeyecek, bu değişikliğin olduğu tarihte herhangi bir otomatik bozum söz konusu olmayacaktır.

Çatı Hesabınızı otomatik fon alım özelliği olmadan, alım işlemlerinizi kendiniz yöneterek Akbank Şubelerimizden ve/veya Akbank Direkt Bankacılık kanalları ile kullanmaya devam edebilirsiniz.

Çatı Hesabınızdan Bankacılık işlemleri için bir tutar çıkışı olması gerektiğinde B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonlarınız ödeme tutarına ek olarak, vadesiz TL hesap bakiyenizde minimum 1.000TL kalacak şekilde bozulmaya devam edecektir.

Detaylı bilgi için tüm Akbank Şubeleri hizmetinizdedir.​

Artı Para Müşterilerine Borç Bilgilendirmesi Yapılması Hakkında

​​6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan yeni düzenlemeler gereği, Artı Para kredisini kullanan müşterilerimize borç bakiyesini bildiren Akbank Hesap Özeti Aralık 2015 tarihinden itibaren e-posta ya da posta ile aylık olarak gönderilmeye başlanacaktır.

Akbank Hesap Özeti, sistemimizde kayıtlı e-posta adresi bulunan müşterilerimize e-posta ile gönderilecek olup gönderimler için ücret tahsil edilmeyecektir. Sistemimizde kayıtlı e-posta adresi olmayan müşterilerimize ise Akbank Hesap Özetleri posta ile gönderilecek olup, gönderim maliyeti olan 1,50TL aylık olarak müşterilerimizden tahsil edilecektir.

E-posta adresi bulunmayan müşterilerimiz, Şubelerimiz, Akbank Direkt ve 4442525’ten e-posta adreslerini iletişim bilgilerine ekletebilirler.

E-posta hesabı olduğu halde Akbank Hesap Özetlerinin kayıtlı posta adresine gönderilmesini isteyen müşterilerimiz gönderim tercihini Şubelerimizden güncelleyebilir.

​Bu güncelleme, sözleşme değişikliği niteliği taşımakta olup; hizmeti kullanmaktan vazgeçme hakkına sahipsiniz. Artı Para Krediniz ile ilgili soru ve taleplerinizi tüm Şubelerimiz, Akbank Direkt ve 4442525’ten iletebilirsiniz.

Repo Hesabı Alt Limit Değişikliği

Bankamız tarafından yürütülen Akbank Repo Hesabı’nın alt limit uygulamasında, 16.07.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişikliğe gidilecektir.

Bu değişiklik ile otomatik repo talimatları minimum 100.000 TL üzerinde çalışmaya başlayacaktır. Bu limitin altında kalan tutarlar için otomatik repo yapılamayacaktır. Otomatik Repo işlemi 16:45’de gerçekleşecek ancak saat 14:30 bakiyesi dikkate alınacaktır. Diğer bir deyişle 14:30’dan önce hesaba yatan ve 16:45’e kadar hesaptan çıkmamış olan tutarlara Repo yapılacaktır. Mevcut uygulamada olduğu gibi müşterinin aynı gün gerçekleşecek fatura, kredi kartı vb. talimatlı ve düzenli ödemeleri dikkate alınacaktır.

Akbank Şubelerimizden ve Akbank Direkt İnternet aracılığıyla açılan repo hesapları için de alt limit 100.000 TL'dir. Bu limitin altında kalan tutarlar için repo yapılamayacaktır.

Fon Birikim Hesaplarının Esnek Birikim Hesaplarına Dönüşümü

Fon birikim hesaplarının esnek birikim hesaplarına dönüşüm duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Mevduat Hesaplarında Değişen Stopaj Oranları

1 Ocak 2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mevduat hesaplarına verilecek faizler üzerinden kesilecek gelir vergisi stopaj oranları; hesapların vade yapıları dikkate alınarak Döviz Tevdiat Hesapları ve TL Mevduat Hesapları için farklı olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

TL Mevduat Hesapları ve Döviz Tevdiat Hesaplarına uygulanacak stopaj oranları vade kırılımına göre aşağıdaki şekilde farklılaştırılmıştır.

  6 Aya Kadar* 
(6 Ay Dahil)
1 Yıla Kadar
(1 Yıl Dahil)
1 Yıldan uzun
TL Mevduat   
Eski%15%15%15
Yeni%15%12%10
Döviz Mevduat   
Eski%15%15%15
Yeni%18%15%13

*Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar

 

SPK'dan Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru

SPK'dan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği sayfasındaki Bankamız Kamuyu Aydınlatma Formu

Emir iletimine aracılık ettiğimiz Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait Sermaye Piyasası Kurulundan Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin​ Duyuru

Phishing Atakları

Akbank ismi kullanılarak, Akbank'tan gönderilmiş gibi gösterilen ve dolandırıcılık (phishing-olta) sms'leri müşterilerimize gönderilebilir. Bu tür dolandırıcılık amaçlı smslere (Phishing-Olta Yöntemi) kesinlikle cevap vermeyiniz ve sms'te yer alan linklerden Akbank AkbankDirek İnternet İşlem Saatleri kullanmayınız.

Akbank hiç bir zaman size Akbank Direk Mobil'e giriş ya da başka bir konu nedeniyle, şifrenizin ya da size özel müşteri bilgilerinizin istendiği sms'ler göndermez. Ayrıca Akbank Direkt Mobil'e girişte de hiçbir şekilde Banka Kartı Numarası ve Şifresi sorulmaz.

Dolandırıcılık amaçlı bu tür sms'lere kesinlikle cevap vermeyin, sms'lerdeki linklere tıklamayın, bu linklerden CepŞube'mizi kullanmayın ve bu sms'leri hemen siliniz.

Böyle bir SMS'i açarak, SMS linkindeki sayfaya kişisel bilgilerinizi veya şifrenizi girdiyseniz, hemen 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Telefon Şubesi'ni arayınız.

Emaillerde veya sms'lerde şifre bilgileriniz istenirse veya şifre bilgileri isteyen sayfalara link verilirse kesinlikle girmeyiniz. Bankamız e-mail (elektronik posta) veya sms aracılığıyla müşterilerine ait bilgileri hiçbir şekilde talep etmez.

Türkiye Bankalar Birliği'nin ATM, İnternet ve Telefon Bankacılığı işlemlerine ilişkin yayınlamış olduğu Güvenlik Uyarılarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkiye Bankalar Birliği ve TCMB Duyuruları

Türkiye Bankalar Birliği ve TCMB DuyurularıTürkiye Bankalar Birliği'nin ve TCMB'nin İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklarla ile ilgili kamuoyu duyurularını okumak için, okumak istediğiniz duyurunun açıklamasına tıklayınız.

MASAK-Mali Suçları Araştırma Kurumu Duyurusu

2 Ocak 2010 tarih ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" ile, müşterilerin kimlik tespitinin unsurlarından biri olan adres teyidinin işlem anında yapılması ve adres bilgisi teyit edilemeyen müşterilerin işlem taleplerinin yerine getirilmemesi zorunlu kılınmıştır.

Adres teyit işlemleri; "İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından Adres Paylaşım Sistemi (APS) ile otomatik olarak yapılmaktadır.

APS sistemi üzerinden adres bilgisinin teyidi yapılamayan Bankamız müşterilerinin; yerleşim yeri belgesi, adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen belgelerden birinin en yakın Şubemize ibraz etmesi ya da 0262-686 85 06 nolu faksa göndermesi gerekir.

Siz değerli müşterilerimizin, bankacılık işlemlerinin aksamaması için bilgi ve belge eksikliklerini en kısa sürede tamamlaması gerektiğini önemle duyururuz.

Ayrıntlı bilgi: www.masak.gov.tr