Genel Müdürlük Organizasyonumuz

Genel Müdürlük yapısında faaliyet gösteren 12 İş Birimi bulunmaktadır:

Perakende Bankacılık İş Birimi

Akbank Perakende Bankacılık İş Birimi, Perakende Bankacılık ürünlerinin yönetimini gerçekleştirir. Makroekonomik göstergeleri ve ileriye yönelik piyasa beklentilerini değerlendirerek Perakende Bankacılık pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesini koordine eder. Perakende Bankacılık (Bireysel, Birebir ve KOBİ) hedef müşterilerine odaklanarak ihtiyaç ve beklentilerini belirler. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sunulabilecek ürün ve hizmetleri belirleyerek, geliştirme çalışmaları yapar ve iş birliği geliştirilmesini sağlar. Ürün satış performansını izleyerek, gerektiğinde performans artırıcı aksiyonların alınmasını koordine eder. Stratejik işbirlikleri geliştirilmesini sağlar, kampanya ve iletişim faaliyetleri yürütür. Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra her türlü sorunlarında yanlarında olan Perakende Bankacılık iş birimi eğitim toplantıları kanalıyla danışmanlık da verir.

Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı İş Birimi

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı iş birimi, rekabet avantajı yaratma amacıyla, kurumsal müşterilere yönelik pazarlama stratejilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda, dış ticaret ve hazine işlemlerinde pazar payı alınması ve kârlılığın arttırılması için kurumsal şubelere satış desteği verir. Kurumsal bankacılık ürünlerine yönelik müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesine odaklanır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ürün/hizmet geliştirme çalışmaları yaparak, müşterilere maksimum satış yapılmasını hedeflerler. Satış hedeflerine ulaşmak amacıyla yeni müşteriler bulma, var olan müşterilerden sağlanan kazancı arttırma, şube çalışanlarını yönlendirme ve motive etme sorumluluklarını da yerine getirir. Müşterilerinin yatırım finansmanı projelerini portföyündeki sektörlere göre (enerji, satın alım ve sendikasyon, altyapı, yatırım bankacılığı, gayrimenkul geliştirme) değerlendirerek ilgili konuda müşterilere danışmanlık yapar. Tüm dünyada şube açma olanaklarını değerlendirmenin yanı sıra Japonya'dan, ABD ve Londra'ya kadar geniş bir coğrafyada en avantajlı finansman olanaklarını takip eder. Uluslararası Bankacılık uzmanları, bankamızın yurtdışı muhabir banka ağını yönetir, sınır ötesi bankacılık stratejisinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapar. Ayrıca, yurt dışında temsilcilik/şube açılması veya banka kurulması/satın alınması yönündeki işlemleri koordine eder.

Ticari Bankacılık İş Birimi

Akbank Ticari Bankacılık iş birimi, Ticari Bankacılık pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesini ve hedef gerçekleştirme sürecini koordine eder, ticari müşterilerle ilgili kredi analizlerini değerlendirir. Temel olarak, Türkiye'nin hemen her köşesinde faaliyet gösteren ticari işletmeler ile doğrudan ilişki içinde bir çalışma yürütür. Nakit yönetimi ve dış ticaret ürünlerini yönetir, kullanımlarını yaygınlaştırmaya çalışır. Bankanın küresel ölçekteki ilişkilerini ve faaliyetlerini yürütür. Yeni müşteriler bulma, var olan müşterilerden sağlanan kazancı arttırma, bu çerçevede, ticari ve karma şubelerin satış faaliyetleri konusunda yönlendirilmesini sağlama ve onların performanslarını takip etme sorumlukları da vardır.

Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri İş Birimi

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri iş birimi, Özel Bankacılık ve Yatırım ürünlerinin yönetimini gerçekleştirir. Makroekonomik göstergeleri ve ileriye yönelik piyasa beklentilerini değerlendirerek Özel Bankacılık pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesini koordine eder. Bu stratejiler doğrultusunda özel bankacılık müşterileri için varlık dağılımını da gerçekleştirir. Özel Bankacılık hedef müşterilerine odaklanarak ihtiyaç ve beklentilerini belirler. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sunulabilecek ürün ve hizmetleri belirleyerek, geliştirme çalışmaları yapar ve iş birliği geliştirilmesini sağlar. Özel Bankacılık satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi adına Özel Bankacılık Şubelerini yönlendirir, performanslarını izler ve gereken desteği verir.

Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri İş Birimi

Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri ekibi, şube dışındaki tüm kanalları ortak bir çatı altında yönetir ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri zaman geçirmeden bankacılık ürünlerine uyarlar. Teknolojiyi sıkı takip eder, teknolojinin getirmiş olduğu imkanları ürün ve servislerimize entegre ederek müşterilerimize en doğru çözümü en uygun kanallarla sunar. Mobil uygulamalarımız, internet şubemiz Akbank Direkt, ATM'ler, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Şubelerindeki kiosklar Direkt bankacılık kanallarıdır. Bankanın dijital bankacılık bireysel ve tüzel stratejilerine hizmet edecek yeni kanal, ürün ve hizmetlerle ilgili stratejilerini belirler, dijital kanallardaki ürün ve hizmetleri tasarlar. Banka analitik stratejilerini belirler, diğer birimlerle koordinasyonu sağlayarak yeni nesil analitik uygulamalarını geliştirir. Şube dışı alışveriş ve ödeme işlerinin yürütüldüğü, POS ve kartlı ödeme konularında uzmandır. Bu alanda, yeni ürünler geliştirirken, bir yandan da üye iş yerleri ile ilişkilerini canlı tutar. Üye işyeri satış stratejilerini belirler ve satış planının uygulanmasını sağlar. Türkiye'nin hemen her köşesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firma ve işletmeler ile doğrudan ilişki içinde çalışmalar yürütür. Strateji ise bankacılık sektörü ve ekonomide oluşabilecek gelişmeler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesi, hedeflere ulaşmak için stratejik fırsatlar geliştirilmesinden sorumlu departmandır.

Hazine İş Birimi

Akbank Hazine iş birimi bankamızın ana kasası olma işlevini üstlenir ve bankanın kasasında her zaman optimum likiditenin bulunmasını sağlarlar. Hazine iş birimi, bir yandan elindeki parayı en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını araştırırken, bir yandan da, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek, gelecekte olup bitecekleri en gerçekçi biçimde tahminlemeye çalışır. Hazine çalışanları, mesai saatlerinin çoğunu veri analizi, mali raporlamalar ve piyasa araştırmaları yaparak geçirir.

İnsan ve Kültür İş Birimi

Akbank İnsan ve Kültür iş birimi İnsan ve Kültür temel fonksiyonlarını yürüten birimdir. İnsan ve Kültür her kademedeki ve alandaki Akbanklının, her zaman ilişki içinde olduğu birimdir; işe girerken başlayan ilişki, tüm çalışma yaşamı boyunca sürer. Dolayısıyla, Akbank İnsan ve Kültür’ün önceliği tüm Akbanklılar'dır; işe alım kararlarından, eğitim, terfiler, organizasyon ve kariyer yapılanması, ücret ve performans yönetimi gibi birçok konuda Akbanklının yanında olan bir birimdir. Genel Müdürlük ve Şubeler ile ilgili gerekli ürün, hizmet ve teknolojilerin satın alınmasından sorumludur. Genel Müdürlük, Şube ve Banka iştiraklerinin mimari çözümler süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

Kredi Tahsis İş Birimi

Akbank Kredi Tahsis İş Birimi, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda krediler ve kredi kartları onay kriter ve prosedürlerini belirler. Kredi tekliflerini değerlendirir, krediler ve kredi kartlarına yönelik istihbarat, risk analiz, risk izleme ve skoring süreçlerinin verimli işlemesini sağlar. Kredi ve kredi kartlarının tahsis süreçlerinin koordinasyonunu yapar.

Kredi İzleme ve Takip İş Birimi

Akbank Kredi İzleme ve Takip İş Birimi, kredi ve kredi kartlarının izleme ve takip süreçlerinin koordinasyonunu yapar. Uyarı sistemleri ve parametrelerini belirler, izleme kriterleri kapsamında yapılan incelemeler neticesinde müşterilerle ilgili aksiyon planı oluşturur. Hukuki takip sürecine ilişkin idari kararları verir. Bankaya hukuki yönden danışmanlık verir ve yasal sorunlara çözüm getirir.

Özellikli Krediler İş Birimi

Akbank Özellikli Krediler İş Birimi, sorumlu olduğu müşterilerin izleme ve yapılandırma faaliyetlerini yürütür. Söz konusu firmaların risklerinin yönetiminden sorumludur.

Finansal Yönetim İş Birimi

Akbank Finansal Yönetim İş Birimi; bankanın muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata uygun tutulmasından sorumludur. Bu amaçla, etkin mali kontrol prosedürlerini uygular, banka mali durumunu analiz eder, bütçe sürecini koordine ederek banka üst yönetimi, şube ve iş birimlerini yönlendirir. Finansal Yönetim birimi, bankanın muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata uygun tutulmasını sağlamaya yönelik çalışır. Bölüm ayrıca, finansal konularda iç ve dış raporları hazırlar ve bütçe sürecini koordine eder. Sorumluluk alanındaki mevzuat konuları ile ilgili Banka’ya tek noktadan danışmanlık hizmeti verir, yeni yasal düzenlemelerin Banka uygulamalarındaki etki alanını değerlendirir ve Banka uygulamalarının mevzuata uyumunu sağlamak için aksiyon alır. Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayarak, yatırımcılar, analistler ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkileri yürütür.

Teknoloji ve Operasyon İş Birimi

Akbank Teknoloji ve Operasyon iş birimi şubelerdeki operasyonel işlemlerin otomasyon sürecine alınarak, süreç ve sistem geliştirmesi çalışmalarının yürütülmesini sağlar. Tam verimliliği sağlayabilmek ve süreçleri geliştirmek amacıyla birçok birim ile işbirliği içinde çalışır. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen Akbank Teknoloji ve Operasyon iş birimi, bankacılık ürünlerinin geliştirilmesinde kullanılan yazılım ve sistem geliştirme faaliyetlerini koordine eder. Bunun yanında, sistemlerin donanım ve bakımlarına ilişkin görevlerin yürütülmesiyle de yükümlüdür. Bu kapsamda, iş biriminin temel hedeflerinden biri de, bu çalışmaların istenilen zaman ve kalitede yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca şube, direkt bankacılık, hazine, ürün ve ödeme sistemleri operasyonlarını yönetir. Müşteri deneyimini her segment / kanal / üründe ölçmek ve sürekli olarak geliştirmek için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar. Ayrıca, Hukuk Müşavirliği ve Kurumsal İletişim Bölümü Genel Müdürlük’e; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Uyum Başkanlığı, Bilgi Riski Yönetimi Başkanlığı ve Risk Yönetimi Başkanlığı ise Yönetim Kurulu'na doğrudan bağlı olarak faaliyet göstermektedir.


 Akbank Akademi

Akbanklı’nın Olanakları

​Çalışanlarımıza sunduğumuz olanakları inceleyin, siz de Akbanklı olmanın ayrıcalığını yaşayın.​

Detaylı Bilgi