Akbank'ta Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Bankamız’ın sürdürülebilirlik vizyonu, Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda lider, dünyada öncü kuruluşlar arasında yer almaktır.

​​Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Akbank sürdürülebilirlik vizyonuna erişebilmek amacıyla ürün, hizmet ve operasyonlarında ortaya çıkan öncelikli çevresel, sosyal, etik ve ekonomik konularla ilgili risk ve fırsatları başarılı bir şekilde yönetmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda yürütülen önceliklendirme çalışmalarıyla hem Akbank’ın başarıya ulaşması için yönetilmesi gereken önemli ve öncelikli konular saptanmış hem de paydaşların Bankamız’dan en yüksek oranda performans beklediği, bu konulara yönelik risk ve fırsatlar belirlenerek bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. 

Sağlam finansal temelleri ve paydaşlarıyla kurduğu karşılıklı etkileşime dayalı ilişkilerle rakiplerinden ayrılan Akbank’ın sürdürülebilirlik stratejisi; Türkiye’nin ve müşterilerinin ekonomik büyümesini desteklemek, etik ve güvenli bankacılık ilkelerinden ödün vermeden toplumsal refahı artıran ürün ve hizmetler sunmak ve faaliyetlerinin çevre üzerinde olan etkisini en aza indirmek olarak belirlenmiştir.

Akbank’ın sürdürülebilirlik stratejisinin uygulama sürecindeki temel amacı, her türlü önemli ve öncelikli konu için geliştirilen yol haritalarının takip edilerek ve taahhütler verilerek bu alanlardaki kurumsal performansın daha ileri noktaya taşınmasıdır.​

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKALAR
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİMİ

Akbank’ın küresel iklim değişikliğine yönelik çözüm stratejileri, Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından şekillendirilmektedir. Buna ek olarak, Uluslararası Danışma Kurulu, Bankamız’ın bu konudaki vizyonuna katkı sağlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü (YİSB), Bankamız içinde bu konunun koordinasyonu ve yönetimini sağlamaktadır. Şube Operasyonlar, Mimari İşler ve Personel Yönetimi bölümleri ise, enerji tüketimi gibi verilerin temininden ve belirlenen enerji tasarrufu uygulamalarını hayata geçirmekten sorumludur.

Risk ve Fırsat Odaklı Değerlendirme Yaklaşımı

Sera gazı salımlarında yaşanan artışın neden olduğu iklim değişikliği, toplumlar için önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Günümüzde, iklim değişikliğine bağlı olarak sıklığı artan sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklıklar ile olağanüstü hava koşulları ormancılık, balıkçılık, tarım, sağlık, turizm ve inşaat gibi sektörleri olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra, iklim değişikliği kapsamında Türkiye ve ticari ilişkilerinin bulunduğu ülkelerde yürürlüğe girmiş veya girmesi muhtemel yasa, yönetmelik ve düzenlemeler, yasal uyumsuzluk riskini ve beraberinde iklim değişikliğiyle mücadele amaçlı yatırım masraflarını getirmektedir. Söz konusu yasal düzenlemelerden yüksek sera gazı salımı yapan taşımacılık ve havacılık gibi sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin etkilenmesi öngörülmektedir.

Riskleri Bertaraf Etmeye Yönelik Hizmet Yaklaşımı

Akbank, iklim değişikliğinin beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkileri karşısında risk yönetim yaklaşımını sürekli güncellemektedir. Bu kapsamda, proatkif bir risk yönetim anlayışı benimseyen Akbank, iklim değişikliği kaynaklı riskleri etkin bir biçimde yönetmeyi ve tehditleri fırsata dönüştürmeyi hedeflemektedir. Türkiye’de giderek daha önemli bir konu haline gelen enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında güncellenen yasal mevzuatı uzman insan kaynağı sayesinde yakından takip eden Akbank, uyum konusundaki faaliyetlerini eksiksiz bir biçimde yürütmektedir. Bunun yanı sıra, Akbank tarafından, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konusunda kurumsal müşterilere yönelik uygun koşullu ürün ve hizmetler sunulmaya devam edilmektedir. Ayrıca, operasyonlar ve iş seyahatlerinden kaynaklanan karbon salımları ölçülerek bu salımların en aza inidirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

AKBANK’IN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAAHHÜTLERİ

Sürdürülebilirlik Konusundaki Taahhütlerimiz Sürdürülebilir finansal ve operasyonel performansıyla kurumsal hedeflerine emin adımlarla yürüyen Akbank, tüm faaliyetlerini çevresel ve sosyal etki gözeterek yürütmektedir. Bankamız’ın paydaşlarına yönelik sürdürülebilirlik taahhütleri aşağı da özetlenmiştir.​

 • Finansal Performans
  Sürdürülebilir kârlılık ve büyüme: Akbank, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ışığında ürün portföyünü çeşitlendirerek finansal ve operasyonel başarılarını sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.​

 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
  Görev ve sorumluluklar: Bankamız, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü koordinasyonunda Akbank sürdürülebilirlik stratejisine yön verecek eylem planları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi hedeflemektedir.​
  Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik: Akbank, Etik İlkeleri ve sürdürülebilirlik politikalarına uyum konusunda tüm tedarikçilerden taahhüt almayı hedeflemektedir.
  Çalışanların farkındalığı: Akbank, eğitim teknolojisindeki gelişmelerden yararlanarak daha kapsamlı ve yaratıcı sürdürülebilirlik eğitimlerini paydaşlarıyla buluşturmayı hedeflemektedir.
  Paydaşlarla diyalog: Akbank, paydaş katılımını artırarak iş verimliliğini daha yüksek mertebelere çıkarmayı hedeflemektedir.​

 • ​​ Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Yasal Uyum
  Şeffaf kurumsal Yönetim: Hissedarlarının yanı sıra mevcut ve potansiyel yatırımcılarla karşı güvene dayanan ilişkiler geliştirmeyi ilke edinen Akbank, kurumsal yönetimini hesap verebilirlik temelinde yürütme kararlılığındadır.​
  Bilgi güvenliği: Akbank, bilgi güvenliği konusundaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek daha kapsamlı eğitim programları hazırlamayı hedeflemektedir.

 • Müşterilerimiz
  Müşteri memnuniyeti: Akbank, koşulsuz müşteri memnuniyeti doğrultusunda ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam etmeyi planlamaktadır.
  Çevre odaklı ürün ve hizmetler: Akbank, önümüzdeki dönemde de enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji projelerine sağladığı kredilerle çevresel sürdürülebilirliğe nitelikli katkı sağlamayı hedeflemektedir.
  Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi: Akbank, kredilendirme faaliyetlerinde görev alan tüm çalışanlarını çevresel ve sosyal risk yönetimi açısından bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.
  Finansal hizmetlere erişimi kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetler: Bankamız, yenilikçi hizmet çizgisini sürdürerek rakipleri karşısındaki teknolojik rekabet üstünlüğünü korumayı hedeflemektedir.

 • Çalışanlarımız
  Çalışan Bağlılığı: Akbank, her yıl düzenli olarak uyguladığı Çalışan Bağlılığı Araştırması ile çalışanların iş ortamına ait farklı boyutlardaki algılarını ölçmeyi ve alacağı aksiyonlarda da bu görüşleri dikkate alarak ilerlemeyi hedeflemektedir.
  Eğitim: Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde faaliyetlerine yön veren Akbank, kurum içi eğitim faaliyetleriyle çalışanlarının kişisel, mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedeflemektedir.
  Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi: Akbank, kredilendirme faaliyetlerinde görev alan tüm çalışanlarını çevresel ve sosyal risk yönetimi açısından bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.
  Fırsat eşitliği: Akbank, çalışanlarına fırsat eşitliğine dayanan bir iş ortamı sunarak iş verimliliğini sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

 • Operasyonlarımızdan Kaynaklanan Çevresel Etkiler
  Çevresel etkimiz: Akbank, önümüzdeki dönemde de faaliyetleri sırasında ortaya çıkması muhtemel çevresel etkiyi ve doğal kaynak kullanımını asgariye indirmeyi planlamaktadır.
  Karbon salami: Akbank, önümüzdeki dönemde de küresel iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına aktif destek vermeyi hedeflemektedir.

 • Topluma Katkımız
  Sponsorluk aracılığıyla topluma katkı: Kendisini örnek bir kurumsal vatandaş olarak konumlandıran Akbank; öncelikli alanlar olarak belirlediği eğitim, girişimcilik ve kültür-sanat alanlarındaki projelere sponsorluk desteği sunmaya önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlamaktadır.
  Çalışan gönüllülüğü aracılığıyla topluma katkı: Akbank, çalışanlarının gönüllülük temelinde toplumsal projelere katılımını teşvik etmeyi ilke edinmiştir.​

​​Akbank’ta Sürdürülebilirlik Yönetim Modeli​