E-Fatura

E-Fatura sistemine geçin, iş hayatında güvenliği seçin!

E-Fatura Başvuru

​​​​E-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen formatta (UBL-TR olarak) elektronik ortamda oluşturulur.  GİB'in sunduğu merkezi bir platform üzerinden alıcıya gönderilir ve elektronik ortamda saklanabilir. E-Fatura, kağıt fatura ile aynı hükümlere tabidir.

Kimler e-fatura uygulamasına dahildir?

GİB tarafından yayınlanan 421 sayılı tebliğde;​

 • Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 2011 takvim yılında 25 Mio TL ve üzerinde cirosu olup bunlardan mal alan mükellefler,
 • Tütün mamulleri, alkollü ve gazlı içecekler imal, inşa veya ithal eden firmalar ile 2011 yıl sonu itibarıyla 10 Milyon TL ve üzerinde cirosu olup bunlardan alım yapan firmalar.

​E-fatura uygulamasına dahildir.​

 E-Fatura Başvuru

Diğer yandan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Özellikler

1) Akbank Direkt Bankacılık E-Fatura Menüsü; Kurumsal İnternet Şubemizi kullanarak manuel e-fatura oluşturabilir, alıcılarınıza gönderebilir, dosya ile fatura bilgilerini yükleyebilir ve gelen/giden E-Faturalarınızla ilgili tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

2) Akbank ERP Adaptörleri; Eğer e-faturalarınızı kendi muhasebe/ERP sistemlerinizden oluşturmak ve tam muhasebe entegrasyonu sağlamak istiyorsanız Akbank'ın sunduğu ERP adaptör çözümlerinden faydalanabilirsiniz. "Desteklenen Entegrasyonlar" bölümünden Akbank olarak destek verdiğimiz muhasebe sistemlerinin detaylarına ulaşabilirsiniz. 

3) Akbank Web servislerine bağlanarak e-faturalarınızı oluşturabilir, imzalayabilir, alabilir ve arşivleyebilirsiniz.

Avantajlar

 • Kayıt dışı ekonomiyi engeller,
 • Kağıt tüketiminden kaynaklanan çevresel zararları en aza indirger,
 • Şirketler, E-Fatura için yapmış oldukları harcamaları altı ay ila bir buçuk yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde amorti edip, toplam cirolarının %2'si oranında tasarruf sağlar,
 • Türkiye'de ortalama basılı faturada maliyet yaklaşık 6 TL iken, E-Fatura maliyetleri düşürür.
 • Arşiv maliyetlerini ve ibraz sürelerini kısaltır, nakit akışına hız kazandırır,
 • Elektronik arşivlenir, kayıp durumunda yaşanabilecek sıkıntılar ortadan kalkar.


Özel entegratör olarak Akbank ile çalışmanın avantajları

 • Fatura bilgilerinizin ve arşivinizin Akbank veri tabanında Akbank güvencesiyle saklanması,
 • Dosya ile adet sınırlaması olmadan toplu fatura yüklenme imkanı,
 • Direkt Bankacılık Kurumsal İnternet Şubemizden gelen faturalarınız için ödeme talimatı verilebilmesi,
 • ERP entegrasyonu ile muhasebeleşmede otomasyon, Özel entegratörlük sistemine kolayca tanımlanma,
 • Faturalama sürecini yönetecek teknik ve idari personel ihtiyacının minimize edilmesi, Faturalandırma sürecindeki tüm aşamaların anlık olarak Akbank Direkt Bankacılık İnternet Şubesi'nden izlenebilmesi,
 • Farklı formatlarda E-Fatura oluşturma imkânı,
 • Faturalama sürecinin yönetiminde profesyonel destek,
 • Arşiv hizmeti,
 • Yasal mevzuattaki güncellemelere hızlı uyum sağlanması,
 • Direkt Bankacılık İnternet Şube fonksiyonundan raporlama imkânları.

E-Fatura Başvuru


Desteklenen Entegrasyonlar
Muhasebe Sistemi (ERP) Versiyon
LOGO Logo Connect
NETSIS 8.0.4
Likom Presto Plus, Presto XL ve Gusto
Sentez Sentez Live

Sık Sorulan Sorular

E-Fatura nedir?

​E-Fatura, faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen formatta (UBL-TR olarak) elektronik ortamda oluşturulması, alıcıya GİB’in sunduğu merkezi bir platform üzerinden gönderilmesi ve elektronik ortamda saklanmasıdır. E-Fatura, kağıt fatura ile aynı hükümlere tabidir.​

Kimler E-Fatura uygulamasına dahildir?
​GİB tarafından yayınlanan tebliğlerde;
 • 5015 sayılı petrol kanununu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 2011 takvim yılında 25 Mio TL ve üzerinde cirosu olup bunlardan mal alan mükellefler 
  (Örneğin 2011 cirosu 25 Mio TL üzerinde olan bir tekstil firması eğer akaryakıt alımı yapıyorsa bu kapsama dahil olacaktır)

 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki (tütün mamulleri, alkollü ve gazlı içecekler) malları imal, inşa veya ithal eden firmalar ile 2011 yıl sonu itibariyle 10 Mio TL ve üzerinde cirosu olup bunlardan alım yapan firmalar 
​(Örneğin 2011 cirosu 10 Mio TL üzerinde olan bir inşaat firması eğer tütün mamülleri, alkollü ya da gazlı içecek satışı yapan firmalardan bir alım yapıyorsa bu kapsama dahil olacaktır)

Bu kapsama girmeyen firmalar da E-Fatura uygulamasına dahil olabilirler mi?

​Evet, bu kapsama girmese de isteyen firmalar GİB’e başvurup, Mali Mühürlerini temin ederek E-Fatura kullanıcı mükellef listesine dahil olabilirler.​

E-Fatura kayıtlı kullanıcı listesine firmalar nasıl dahil olacaklar?
E-Fatura göndermek ve almak isteyen mükelleflerin öncelikle e-fatura uygulaması üzerinde kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. 

Kullanıcı hesabı oluşturmak için;
 • GİB tarafından www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan E-Fatura Başvuru Formu Ve Taahütnamesi Formunu doldurup
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesi aslı yada (01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise) noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi
 • Yetkili kişilere ait noter onaylı imza sürküleri örneği
Belgeleri ile GİB’e başvuruda bulunur. Ayrıca uygulama için zorunlu olan mali mühür sertifikasını almak için http://mm.kamusm.gov.tr adresinde detayları belirtildiği şekilde TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon merkezine başvuruda bulunulmalıdır.

Mali mühür nedir?

​Mali Mühür, veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ve gerektiği durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve E-Fatura uygulamasında yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan, TÜBİTAK tarafından hazırlanan sertifika alt yapısıdır.​

E-Fatura uygulamasını kullanacak her firma mali mühür almak zorunda mıdır?
Evet, E-fatura uygulamasını kullanmak isteyen her firmanın mali mühür alması zorunludur. Farklı lokasyonlar veya şubeler nedeniyle bir firmada birden fazla mali mühür ihtiyacı olabilir. Bu durumda ihtiyaç duyulan sayıda mali mühür alınabilir. Ancak TÜBİTAK tarafından her bir mali mühür için bir ücret alındığından bu hususun göz önünde tutulması gerekmektedir. 

E-Fatura uygulamasını kullancak şahıs firmaları ise mali mühür kullanabilecekleri gibi elektronik imza da kullanabilirler.​
E-Fatura uygulamasında geçen Temel Fatura ve Ticari Fatura nedir?
E-Faturalar satış işlemleri ve iade işlemleri için düzenlenebilir. Bunun yanı sıra GİB tarafından iki fatura senaryosu oluşturulmuştur. E-Faturalar “Ticari” ve “Temel” olmak üzere iki farklı senaryo için düzenlenebilmektedir. 

Ticari fatura senaryosunda oluşturulan bir E-Fatura, alıcısı tarafından Kabul veya Red edilebilmektedir. Temel faturalarda ise bu seçenek yoktur, itiraz olması durumunda bu itirazın haricen ilgili faturayı gönderen kuruma/kuruluşa yapılması gerekmektedir.​
Hangi tür fatura düzenleneceği nasıl belirlenmektedir?
​E-Fatura sistemine kayıtlı taraflar aralarında anlaşarak birbirlerine hangi türde fatura düzenleyeceklerini serbestçe belirleyebilirler. Bu anlaşmanın yazılı olmasına gerek bulunmamaktadır. Müşterilerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları sonradan değiştirmeleri de mümkündür, örneğin ilk başta temel fatura gönderimi konusunda anlaşan iki mükellef bunu daha sonra ticari faturaya çevirebilir. 

Aynı zamanda aynı müşteriyle hem temel hemde ticari fatura düzenlenmesi konusunda anlaşma yapılmasına engel yoktur, bazı koşullarda temel fatura bazı durumlarda ise ticari fatura kesilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir.
Firmalar hangi yöntemlerle E-Fatura uygulamasını kullanabilirler?

​E-Fatura 3 şekilde düzenlenebilmektedir. GİB elektronik portal üzerinden, ERP sistemlerinin GİB portal ile entegrasyonu ve özel entegratör firmalar üzerinden GİB'e gönderim. Akbank 3. seçenek olan özel entegratör olarak müşterilerine e-fatura çözümlerini sunmaktadır.​

Bir firma birden fazla E-Fatura çözümü kullanabilir mi?

​Hayır, bir firma bu yöntemlerden sadece biri ile çalışabilir. Örneğin bir firma aynı anda hem GİB Portal’ı kullanıp hemde özel entegratör ile çalışamaz. Özel entegratörle çalışılacaksa tanım yapıldıktan sonra GİB portal otomatik olarak GİB tarafından kapatılmaktadır.

Bir firma birden fazla Özel Entegratör ile çalışabilir mi?

​Evet, bir firmanın birden fazla özel entegratör ile çalışması mümkündür. Ancak her özel entegratörün ayrı bir maliyeti olacağı dikkate alınmalıdır.​